shs chiptuning
podizaci
slep
akta
maxi mix
instruktori 1
reg
olx
kako ja vozim
mojeklepe.ba
LocirajPosao
akos.ba
4zida.ba b
instruktori 2
nabavi.ba
akta
mojaOkolina.ba
VasOdmor
nekretnine banner
vezir.ba
telefoni.ba
nextbike.ba
bh map app
app
nextbike.ba 2
atiker
racunovodja.ba
testovi
Instruktor
app
Alibeg.Ba
rutmap.ba
testovi
radnomjesto.ba
BHTruck.org
poduzetnik.ba
jaspijun.com
app
instruktori 3
KudSad.ba
akta
kliker.ba
AGENCIJA ZA NEKRETNINE STANPROMET
app
pomozi ba
4zida.ba c

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE SAOBRAĆAJA

Znakovima obavijesti za vođenje prometa obavještavaju se sudionici u prometu o pružanju cestovnih pravaca, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima, odnosno spajanjima cesta, čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Temeljna boja znakova
(1) Temeljna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je:
1) na autocestama, zelena sa simbolima i natpisima bijele boje,
2) na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama, plava sa simbolima i natpisima bijele boje,
3) na magistralnim i regionalnim cestama pravcima, žuta sa simbolima i natpisima crne boje i
4) na ostalim cestovnim pravcima i ulicama u naselju ako iste ne pripadaju nekoj od gore navedenih kategorija cesta, bijela sa simbolima i natpisima crne boje.
(2) Na istom znaku (ploči) mogu se na temeljnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno od vrste ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Dimenzija znaka obavjesti
(1) Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.
(2) Najmanje visine pojmova iznose:
a) na autocestama:
1) znak postavljen iznad kolnika – 35 cm,
2) znak postavljen pored kolnika – 28 cm.
b) na brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila – 28 cm,
c) na priključnim cestama na autocesti, brza cesta ili cesta rezerviranim za promet motornih vozila – 17.5 cm i
d) na magistralnim i regionalnim cestama – 10.5 cm.

Znakovi obavijesti od prvog do petog stupnja
(1) Obavijest sudionicima u prometu znakovima obavijesti za vođenje prometa u zoni raskrižja provodi se znakovima u pet stupnjeva.
(2) Stupnji obavijesti su:
a) Prvi stupanj I – »prethodna obavijest«;
b) Drugi stupanj II – »obavijest o smjeru kretanja«;
c) Treći stupanj III – »obavijest o prestrojavanju«;
d) Četvrti stupanj IV – »obavijest o skretanju«,
e) Peti stupanj V – »potvrdna obavijest«.

Obveza postavljanja znakova od prvog do petog stupnja obavijesti
(1) Na autocestama, brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila sa raskrižja izvedenim u više razina moraju se postaviti znakovi svih pet stupnjeva obavijesti.
(2) Na magistralnim cestama moraju se postaviti drugi, četvrti i peti stupanj oabavijesti, i treći ako je cesta sa više prometnih traka.
(3) Na regionalnim cestama moraju se postaviti drugi i četvrti, a na ostalim cestama najmanje četvrti stupanj obavijesti.

Izuzeci za postavljanje znakova svih pet stupnjeva obavijesti
Ovisno od vrste i kategorije ceste, geometrijskog oblika križanja te od udaljenosti dva susjedna raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obvezan.

Vrste znakova obavijesti za vođenje prometa
(1) Znakovi obavijesti za vođenje prometa u prvom stupnju su:
1) znak »predcestokaz za izlaz sa autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet
motornih vozila sa oznakom izlaza« (IV-1).
Ako se znak odnosi na autocestu, tad je zelene boje, a ako se odnosi na brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila onda je plave boje.

Znak IV-1

znak »predcestokaz za čvorište autoceste sa oznakom čvorišta« (IV-2).
Postavlja se na interregionalnom čvorištu.

Znak IV-2

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u drugom stupnju su:
znak »raskrižje« (IV-3) i (IV-4) obilježava međusobni položaj, smjerove i brojeve cesta, te nazive mjesta do kojih vode ceste koje se križaju, odnosno spajaju, te određene simbole koji su karakteristični za pojedina naselja.
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Ukoliko se upisuje oznaka broja ceste na kojem se prikazano mjesto nalazi, položaj oznake mora biti lijevo od naziva mjesta.
Ukoliko se upisuje određeni simbol pored naziva mjesta, položaj simbola mora biti desno od naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred križanja, odnosno spajanja na koje se odnose.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje;

                            

Znak IV-3                                                                                    Znak IV-4

znak »predcestokazna ploča« (IV-5), (IV-6) i (IV-7) obilježava ime izlaza ili izdvajanje na autocestama ili cestama sa križanjem u više razina. Može biti postavljena sa desne strane kolnika (IV-5), (IV-6) ili na portalu iznad kolnika (IV-7).
Položaj strelica mora odgovarati položaju ceste na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, što ovisi o broju ceste i broju naziva mjesta koje je potrebno označiti.
Znak IV-8 postavlja se na interregionalnim čvorištima.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se znakom upućuje.

                            

Znak IV-5                                           Znak IV-6                                                                             Znak IV-7

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u trećem stupnju su:
znak »predcestokazkaz« (IV-8) obilježava smjer kretanja do naseljenih mjesta.
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se znakom upućuje;

Znak IV-8

znak »predcestokaz za izlaz« (IV-9) na autocesti označava smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku. Znak može imati najviše dva polja za označavanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar jednog polja
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se znakom upućuje.

Znak IV-9

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u četvrtom stupnju su:
znak »cestokazna tabla« (IV-10) obilježava pravac pružanja ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku. Znak može imati najviše tri polja za označavanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar jednog polja. Kada se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosom.
Na znaku može biti ispisana i oznaka cestovnog pravca i udaljenost do upisanog odredišta označena u kilometrima.
Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kom počinje cesta na koju se znak odnosi.
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje;

Znak IV-10
znakovi »cestokaz na portalu iznad jedne prometne trake« (IV-11), (IV-12) i »cestokaz na portalu iznad dvije prometne trake« (IV-13) i (IV-14) na autocesti i cesti sa križanjem u više razina označavaju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na znakovima mogu biti ispisana dva naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na prilazima i u zoni križanja u više razina, dvije autoceste odnosno cesta rezerviranim za promet motornih vozila ili brzih cesta na mjestima na kojima počinje traka za usporenje vozila.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znakom upućuje. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju.

              
Znak IV-11                                                                              Znak IV-12

              

Znak IV-13                                                                 Znak IV-14

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u petom stupnju su:
znak »potvrda pravca« (IV-15) informira sudionike u prometu o pravcu kojim se kreću nakon prolaska raskrižja.
Znak sadrži nazive mjesta i udaljenost u kilometrima do tih mjesta.
Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva mjesta, odnosno sa njegove lijeve strane.
Na znaku može biti ispisano najviše tri naziva naseljenih mjesta.
Znak se postavlja na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

Znak IV-15

reg

Copyright 2014/2018 - NoOne d.o.o. - Sarajevo - Sva prava zadržana Autoškola LIFELINE.